ارسال شکایات

ثبت شکایات مشتریان

فرمت فایل انتخابی می بایست یکی از انواع ذکر شده باشد : bmp, gif, png, jpg, jpeg

علامت * ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻟﺰاﻣﯽ می باشد

شماره تماس واحد QC (کنترل کیفیت) جهت پشتیبانی و پیگیری شکایات:

011-42432831 داخلی 122